Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Regulamin

OFERTA SKLEPU:

1) Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.
2) Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Klienta przez Sklep, czyli moment potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez obsługę sklepu.
3) Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
4) Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT

ZAMÓWIENIA:

1) Zamówienia mogą być składane na jeden z następujących sposobów:
a) za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
c) telefonicznie pod numerem: + 48 730 036 085
2) Zamówienia są realizowane w terminie, który jest podany przy opisie produktu (od momentu zawarcia umowy kupna – sprzedaży) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz sobót i niedziel. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta.
3) Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
4) Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej są doręczane w terminie do 48 h licząc od daty wysłania zamówienia.
5) Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost:
– kurier inpost (14zł)
– paczkomat (8,99zł)
– kurier inpost pobranie (18zł)

 

Koszty wysyłki zostaną obliczone automatycznie w momencie składania zamówienia i uzależnione będą od formy wyboru dostawy oraz płatności.
WYSYŁKA GRATIS – WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA NA KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ 300ZŁ WYSYŁANE SĄ NA NASZ KOSZT!

 

SUBSKRYBCJA:

Warunki subskrypcji

 

Subskrypcja rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu początkowej płatności, a jej zakończenie upływa po zakończeniu ostatniego cyklu Akademii w danym roku kalendarzowym. Subskrypcja będzie co miesiąc automatycznie odnawiana bez powiadomienia. Klient upoważnia New Level Sport do zapisania metod płatności i comiesięcznego automatycznego pobierania opłat z ich użyciem. New Level Sport będzie co miesiąc automatycznie pobierać te opłaty od Klienta według obowiązującej w danym momencie ceny za plan powiększonej o należne podatki (na przykład podatek VAT lub GST, jeśli podana cena jest ceną netto) w trakcie rocznego okresu obowiązywania umowy do czasu jej zakończenia.

New Level Sport ma prawo zmienić cenę za plan z chwilą jego odnowienia na kolejny rok; Klient zostanie powiadomiony o takiej zmianie i będzie mieć możliwość anulowania planu. Jeśli podczas rocznego okresu obowiązywania ulegnie zmianie stawka należnego podatku VAT lub GST (albo innych podatków i opłat ujętych w cenie), cena brutto za plan zostanie odpowiednio skorygowana śródokresowo i zacznie obowiązywać z datą następnej należnej płatności. Jeśli nie uda się pobrać opłaty z użyciem podstawowej metody płatności, Klient upoważnia New Level Sport do użycia dowolnej innej metody płatności zdefiniowanej na koncie Klienta. Jeśli Klient nie podał dodatkowych metod płatności i nie uiści opłaty, lub jeśli nie uda się użyć żadnej z metod płatności zdefiniowanych na koncie, New Level Sport ma prawo zawiesić subskrypcję Klienta lub dochodzić kary umownej w wysokości rocznej subskrypcji w postępowaniu sądowym. Wszelki zmiany dotyczące zmiany danych do płatności należy przesłać niezwłocznie na adres [email protected].

Warunki anulowania

 

Subskrypcję można anulować jedynie po zakończonym rocznym planie, zakończonym cyklu Akademii w danym roku kalendarzowym. W przypadku anulowania zamówienia po zakupionej rocznej subskrypcji naliczana jest zbiorcza kwota 100% zobowiązania umownego tj. do zakończenia ostatniego cyklu Akademii w danym roku kalendarzowym.

PŁATNOŚCI:

1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy kupna – sprzedaży.
2) Za zamówienia można zapłacić w następujące sposoby:
Przelew Bankowy:
NLS Sp. z o.o.
ul. Kapitańska 45A, 81-249 Gdynia
NIP: 9581737088
REGON: 52631263700000
Santander 68 1090 1098 0000 0001 5536 3736
Płatności online

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

3) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
4)W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
5) W przypadku braku płatności sklep będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
6) W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.
7) W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji z nr konta od klienta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ:

1) Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm) Konsument, który zawarł umowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, aby to zrobić należy:
a) w terminie do 14 dni licząc od daty odebrania przesyłki należy wysłać na adres sklepu pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy. Następnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia od umowy, należy odesłać produkt wraz z kopią dowodu zakupu (np. faktury VAT).
b) jeśli moment wysłania oświadczenia odstąpienia od umowy jest jednoznaczny z momentem odesłania towaru to obowiązuje termin 14 dni od otrzymania przesyłki.
2) Sprzedawca, w przypadku prawidłowego odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zobowiązuje się do zwrócenia zapłaty za odesłany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania zwróconego towaru.
3) W przypadku jeśli zwracany towar, w sytuacji opisanej powyżej, nie spełnia warunków określonych w regulaminie sklepu i w/w ustawie sprzedawca poinformuje o tym Klienta. Odesłanie towaru nastąpi na koszt Klienta.

REKLAMACJA:

1) Wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora.
2) W przypadku wykrycia wady lub usterki należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: [email protected] lub odesłać produkt na adres sklepu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: kopię dowodu zakupu (np. faktury VAT), opis uszkodzenia, adres i telefon kontaktowy Klienta, opcjonalnie zdjęcie uszkodzonego produktu/elementu.
3) Sprzedawca w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego/przesyłki reklamacyjnej ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4) Przesyłki wysyłane za pobraniem lub na koszt sprzedawcy nie będą odbierane.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ:

1) W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania, Klient ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
2) Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, kopię dowodu zakupu (np. faktury VAT).
3) Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty uznania niezgodności towaru z umową.
4) Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).
5) Przesyłki wysyłane za pobraniem lub na koszt sprzedawcy nie będą odbierane.
6) Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy (wskazanej w pkt VIII. 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.
USZKODZENIA I BRAKI W TRANSPORCIE:
1) W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody (druk protokołu zobowiązany jest posiadać Kurier) i powiadomienie sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
2) W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą.
3) Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

DANE OSOBOWE:

1) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych NLS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kapitańskiej 45A, 81-249 w Gdyni. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby referencyjne oraz realizacji zamówień przez NLS Sp. z o.o. i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
2) Do pełnego korzystania ze sklepu internetowego Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Ich brak zablokuje realizację czynności, której te dane dotyczą: W przypadku formularza Newsletter – adres e-mail. W przypadku formularza zamówienia – pełne dane osobowe tj.: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres zamieszania, a w wypadku firmy także dane do Faktury VAT (np. NIP). Dane te są niezbędne do zrealizowania transakcji.
3) Firma nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia.
4) Firma zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nie udostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
2) W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C.
3) Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność NLS Sp. z o.o. i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody sprzedawcy.
4) Regulamin obowiązuje od dnia 24-11-2014. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.newlevelsport.pl/regulamin. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zamówienia.

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” informujemy, że administratorem Twoich danych jest NLS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Kapitańska 45A wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: [9581737088], REGON: [52631263700000]. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: [[email protected]], numer telefonu: 662085036. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.